chemistry may keep safe our world
لوله پرتو کاتدی :

توضیح : شامل یک لوله ی شیشه ای خالی از هوا میباشد که در انتهای آن دو الکترود فلزی نصب شده اند.هنگامی که جزیان الکترکی در فشار کم ۰.۰۰۰۱ در ولتاژ بالا به کار رود پرتو هایی از سمت کاتد (الکترود منفی) به سمت آنود (الکترود مثبت) جریان میابد. چون این پرتو ها از سمت کاتد خارج شدهاند به پرتو های کاتدی معروفند .

 

نکات مهم :

  1. تمام کار های مربوط به لوله ی پرتو کاتدی توسط تامسون فیزیکدان انگلیسی انجام شد.
  2. آزمایش لوله پرتو کاتدی اثبات کننده ی وجود الکترون در مواد است.
  3. تغییر نوع گاز درون لوله ی پرتو کاتدی هیچ اختلالی در تولید پرتو ها ایجاد نمیکند.فقط رنگ درون لوله تغییر میکند.

صورتی =  هوا

زرد =  بخار سدیم

 

Øنکته بسیار مهم : تامسون با تاثیر همزمان میدان الکتریکی و مغناطیسی توانست نسبت باربه جرم را محاسبه کند در ادامه رابرت میلیکان فیزیکدان آمریکایی توانست بار الکترون را محاسبه کند به این ترتیب با کمک نسبت تامسون جرم الکترون که به کمک هیچ دستگاهی اندازه گیری نمی شود بدست آمد .

 

Ø3:پرتو زایی :
Øتولید خود به خودی برخی پرتو ها از عناصری که دارای اتم ها با هسته ی ناپایدار هستند پرتوزایی گفته می شود . مواد دارای چنین خاصیتی را مواد پرتوزا می گویند .اورانیوم ، رادیوم ، پولونیم .
 
 
 
نکته پرتوزایی :
Ø1: هانری بکرل که روی خواص فسفر سانس مواد طبیعی کار می کرد به پدیده جالبی پی برد امّا نتوانست آن را توضیح دهد . بعد ها ماری کوری این پدیده را پرتو زایی نامید بکرل مشاهده کرد که سنگ معدن اورانیوم بدون قرار گرفتن در معرض نور از خود پرتو منتشر می کند .
 
 
Ø2: عناصری که اتم های آن ها عدد اتمی84یا بیشتردارند پرتو زا هستند .

3:در هرعدد اتمی نسبت نوترون به پروتون برابر یا بیشتر از1/5 باشد . ناپایدار بوده و پرتوزا است

Øنکته : پرتوزایی کاشف بکرل و نام گذاری ماری کوری می باشد .

Øآزمایش اول رادرفورد برای شناسایی انواع پرتوهای حاصل از مواد پرتوزا :

Øنکته : میزان انحراف در بتا بیشتر از آلفا و آلفا بیشتر از گاما می باشد .

Øنکته : میزان جرم در آلفا بیشتر از بتا و در بتا بیشتر از گاما می باشد .

Øویژگی های آلفا :
Ø1: جنس آن از هسته ی اتم هلیم می باشد .
Ø2: بار الکتریکی مثبت دارد چون به سمت صفحه باردار منفی جذب می شود .
Ø3: بعلّت سنگینی انحراف کمتری دارد .

۴: قدرت نفوذ آن کم بوده و در مقابل کاغذ متوقف می شود

Øویژگی های بتا :
Ø1: جنس آن از الکترون می باشد .
Ø2: بار منفی دارد به سمت صفحه باردار منفی جذب می شود .
Ø3: به علّت سبکی انحراف بیشتری دارد .
Ø4: قدرت نفوذش از آلفا بیشتر بوده و در مقابل ورقه ی آلومینیومی متوقف می شود .
 
Øویژگی های گاما :
Ø1: جنس آن از نور است لذا شبیه پرتو xمی باشد .
Ø2: بار ندارد و خنثی است لذا انحرافی از خود ندارد .
Ø3: قدرت نفوذ آن بالاست و فقط در مقابل لایه ی ضخیم سربی متوقف می شود .
 
 
 
 
Øمدل اتمی تامسون :
Øبعد از کشف و اثبات وجود الکترون در اتم جزف تامسون برای اتمها مدلی با ویژگی های زیرارائه کرد ( مدل کیک کشمشی ) :
 
Ø: الکترون ها در یک فضای ابرگونه مثبت پراکنده شده اند .
Ø2: این فضای ابرگونه مثبت جرمی ندارد و جرم اتم ناشی از الکترون ها در آن است و
Ø3: جرم زیاد اتم مربوط به زیاد بودن تعداد الکترون ها در آن است .
 
 
Øامتیازات تامسون :
Øخنثی در نظر گرفتن اتم ها
Øایراد های نظریه دالتون :
Ø1: جرم اتم را ناشی از الکترون ها می دانست در حالیکه الکترونها جرمی ندارند .
Ø2: برای فضای ابرگونه مثبت جرمی قائل نشد در صورتی که می دانیم جرم اتم ها ناشی از نوترون و پروتون های هسته ی آن می باشد .

4: اتم از نظر الکتریکی خنثی است در نتیجه مجموع بارهای مثبت و منفی در آن برابر است

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان 1388ساعت 20:46  توسط پويا | 
 
Øنکته بسیار مهم : چون رادرفورد نتوانست تولید پرتوهای حاصل از مواد ناپایدار پرتوزا را با مدل تامسون توضیح دهد در درستی مدل وی تردید کرد لذا آزمایش مشهور خود که همان بمباران ورقه ی نازک طلا توسط پرتوهای آلفا بود را انجام داد .
 
 
Øآزمایش دوم رادفورد :
Øدر اثر بمباران ورقه ی نازک طلا براساس مدل تامسون انتظار داشت تمام پرتوهای با انحراف اندکی از اتم ها عبور کنند امّا نتایج جالبی بدست آمده در آن پرتوهای تابیده شده به سه دسته تقسیم شد :

Øمشاهده :
Ø1: ذره های آلفا بدون انحراف و در مسیری مستقیم از ورقه ی نازک طلا عبور کردند .
Ø2: تعداد زیادی از ذره های آلفا با زاویه اندکی از مسیر اولیه منحرف شدند .

3: بسیار اندکی از ذره های آلفا با زاویه ی بیش از90 درجه از مسیر اولیه منحرف شدند

 

Øنتیجه گیری :
Ø1: بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل می دهد .
Ø2: یک میدان الکتریکی قوی در اتم وجود دارد .

3: اتم طلا هسته ای بسیار کوچک با جرم بسیار زیاد دارند

 

 

Øسوال : تجربه نشان می دهد که پدیده پرتوزایی با کاهش جرم ماده پرتوزا همراه است آیا این مشاهده با دیدگاه دالتون  درباره ی اتم هم خوانی دارد ؟
Øخیر چون دالتون معتقد بود که جرم اتم ها تغییر نمی کنند در حالیکه پدیده ی پرتوزایی و خارج شدن انواع پرتو بویژه آلفا نشانه ی کاهش جرم ماده پرتوزا است .

 

Øمدل اتمی رادرفورد یا مدل اتمی هسته دار :
Øدر یک اتم هسته ی کوچک وجود دارد که جرم اتم وابسته به آن است و الکترون در اطراف آن در حال چرخش هستند .
Øامتیازات رادرفورد :
Ø1: کشف هسته ی اتم
Ø2: محاسبه قطر اتم طلا و قطر هسته ی آن (حاشیه کتاب درسی)
 
 
 
ایراد های رادرفورد :  

Ø: نتوانست طیف نشری خطی هیدروژن را توضیح دهد .

2: برای حرکت الکترون ها ونحوه ی حرکت آن توجیه خاصی ارائه نکرد

 

Øکشف پروتون :
Øآزمایش های رادرفورد و همکارانش 1919منجر به شناسایی دومین ذره زیراتمی یا پروتون گردید این ذره بار مثبت دارد و بزرگی بار آن با بار الکترون مساوی است جرم پروتون حدود 1837 بار سنگین تر از جرم الکترون است .

 

Øنکته مهم : رادرفورد وجود نوترون ها یا ذره های خنثی را در اتم پیش بینی کرد امّا نتوانست آن را اثبات کند.

 

Øکشف عدد اتمی :
Øهنری موزلی که بر روی تولید پرتوهای x در لوله پرتو کاتدی کار می کرد متوجه شد که با افزایش جرم فلز به کار رفته در آند دستگاه فرکانس x افزایش می یابد بعد از وی رادفورد ثابت کرد که با افزایش بار مثبت هسته ی اتم های فلزی فرکانس پرتوهای x تولید شده افزایش می یابد سپس با تقسیم کل بار مثبت هسته ی یک اتم به مقدار بار مثبت پروتون به اعداد  صحیحی دست یافت که آن ها را عدد اتمی نامید . او معتقد بود که همه ی اتم های یک عنصر عدد اتمی یا تعداد پروتون برابری دارند
 
 
Øکاشف پرتو x : روتنگن                              و                                  کاشف عدد اتمی : رادفورد

 

 

Øعدد اتمی ( z) :

Øبه تعداد پروتون های هسته یک اتم عدد اتمی می گویند که نشان دهنده ی هویت یک عنصراست.

مثال:اتم هایی که یک پروتون دارند،حتماًهیدروژن هستندیااتم هایی که10پروتون دارند،حتماًنئون هستند

 

Øرادرفوردمعتقدبودکه تعدادپروتون های همه ی اتم های یک عنصریکسان هستندبه طوریکه باعدداتمی می توان نوع عنصر را تعیین کرد.
 
 
Øدریک اتم خنثی همواره داریم:                                                                                            تعداد الکترون = تعدادپروتون

                                                                               به جزهیدروژن که نوترون ندارد.                    تعدادپروتون ≤ تعدادنوترون

 

Øعدد جرمی : به مجموع تعداد پروتون و نوترون های هسته یک اتم عدد جرمی آن اتم می گویند .و با حرف A نشان می دهند.
Øنکته1:برای محاسبه ی عددجرمی وتعدادنوترون هاازرابطه های زیر استفاده می کنیم:

 تعدادنوترون هاN: و    عدداتمی یاتعدادپروتون هاZ:   و   عددجرمیA: 

                           A= Z+N → N = A-Z

Øنکته2:عددجرمی یک عددصحیح بوده وبرای یک اتم واحد(یکا)ندارد.

برای مثال وقتی گفته می شودعدجرمی منیزیم برابر24است،یعنی مجموع پروتون هاونوترون های آن24هستند.

 

Øنکته3:درمحاسبه ی جرم یک اتم تعداد الکترون هاحتی اگربیش از100نیزباشد،برجرم اتم تأثیرندارد.

Øنکته 4:یک اتم خنثی ویون مربوطه فقط درتعدادالکترون هاباهمدیگرمتفاوتندوتعدادپروتون هاونوترون های آنها یکسان است.

 

Ø نکته5:یون به ذره های باردارگفته می شود:

 

Øنوکلئون : به تعداد پروتون ها یا نوترون های هسته ی یک اتم نوکلئون یا ذره سازنده ی هسته می گویند .

 

Øمثال : عدد جرمی عنصری 75و اختلاف الکترون و نوترون های آن 9می باشد عدد اتمی عنصر را مشخص کنید . Z=?

 N+Z=75                                                                     e=?           N+Z=75    

N-e =9 → e =Z ,  N-Z =9           2N = 84 → N =42 , Z= 33 

 

تفاوت یک اتم با کاتیون و آنیون آن فقط در تعداد الکترون هایش می باشد و در تعداد  نوترون ها و پروتون ها باهم مساوی هستند .

 

 

—ایزوتوپ ها : (هم خانه ) : اتم های یک عنصر که دارای عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت می باشد ایزوتوپ نامیده می شود .
 
Øنکات ایزوتوپ ها:
Ø1: برخی از عناصر فقط یک ایزوتوپ طبیعی پایدار دارند ( فلوئور ، آلومینیم ، فسفر ) در مقابل عناصری مانند قلع 10 ایزوتوپ طبیعی پایدار دارند .
Ø2: با کمک دستگاهی به نام طیف سنج جرمی ، جرم اتم ها را با دقت اندازه گیری می کنند در نتیجه می توان ایزوتوپ های یک عنصر را با دقت بالا از یکدیگر تفکیک کرد .
Ø3: ایزوتوپ های یک عنصر در تعداد نوترون ها با یکدیگر اختلاف دارند و تعداد پروتون و الکترون و عدد اتمی آن ها یکسان است .
Ø4: پدیده ی ایزوتوپی را نمی توانیم براساس مدل های رادرفورد، تامسون و به ویژه دالتون توجیه کنیم .
 
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 15:28  توسط پويا | 
 
Ø: ایزوتوپ به معنای هم خانه می باشد زیرا شماره ی هر خانه در جدول تناوبی نشان دهنده ی تعداد پروتون های آن است .
Ø6: ایزوتوپ ها به علت داشتن الکترون و پروتون برابر خواص شیمیایی یکسان و به علت داشتن جرم متفاوت برخی خواص فیزیکی وابسته به جرم آن ها با یکدیگر متفاوت است .

7: فرآوانی یا در صد ایزوتوپ ها در طبیعت متفاوت است برای مثال ازهراتم کلر(Cl)موجوددرطبیعت3اتم به صورت کلر_35و 1اتم به صورت کلر_37می باشد

 

Øجرم اتمی : شیمیدان ها ابتدا جرم اتم ها را بصورت نصبی محاسبه می کردند برای مثال جرم یک اتم اکسیژن 1/33برابر جرم اتم کربن بدست می آمد این گونه محاسبات در کارهای آزمایشگاهی با مشکل مواجه می شود لذا مجبور شدند جرم خاصی را به یک اتم اختصاص بدهند و جرم سایر اتم ها را به کمک نسبت های محاسبه شده بدست آوردند
 
 
Øبرای این کار ابتدا هیدروژن ، سپس اکسیژن و ایزوتوپ کربن – 12 به عنوان استاندارد جرمی اتمی انتخاب شدند چون در هر اتم کربن 12 دقیقاً 6 پروتون و 6 نوترون وجود دارد و جرم آن برابر 12 در نظر می گیرند .
Øنکته* : چون جرم اتم ها به صورت نصبی محاسبه می شود واحد ندارد اما به تجربه ثابت شده است که استفاده از واحد مناسب سودمند است به این خاطر شیمیدان ها برای جرم اتم ها یا برای جرم اتمی amu یا واحد جرمی اتمی استفاده می کنند .
Øنکته : با توجه به واحد جرم اتمی جرم یک اتم کربن حدود amu 12 خواهد بود که تقریباً برابر عدد جرمی است.

 

Øنکته : سه مفهوم عدد جرمی ، جرم اتمی و جرم مولی با یکدیگر متفاوت هستند عدد جرمی مجموع پروتون ها ونوترون ها است و همیشه یک عدد صحیح است اما جرم اتمی جرم یک اتم بر اساس واحد کربنی است در مقابل جرم مولی یک مول یا جرم  6/022 ×1023 ذره می باشد .                                                  

 

 

Øجرم اتمی میانگین : به علت وجو ایزوتوپ های مختلف با فراوانی های متفاوت برای محاسبه جرم اتمی عناصر از جرم اتمی میانگین براساس رابطه ی زیر استفاده می شود .

                   فراوانی دومی + جرم ایزوتوپ دومی + فراوانی اولی + جرم ایزوتوپ اول

 

Øآتش بازی و ارتباط آن با ساختار اتم :

ایجار رنگ های مختلف هنگام استفاده از مواد انفجاری در مراسم آتش بازی دانشمندان را بهاین فکر انداخت که در پی علّت یابی ایجاد ان رنگ ها تحقیق کنند برای مثال هنگامی که باروت سیاه به براده های آهنی اضافه می شود رنگ نارنجی تولید می گردد یا هنگام به کاربردن گرد منیزم و آلومینیم نور سفید خیره کننده ایجاد می شود . نمک های مس رنگ سبز به شعله می دهند و جیوه رنگ آبی می دهد .

 

Øتعریف طیف : به نوارهای تک رنگ طیف گفته می شود که تقسیم بندی آن بصورت زیر است :
طیف ۱: جذبی خطی 2: جذبی پیوسته
Øطیف : 1: نشری خطی 2: نشری پیوسته
Øنکته : در طیف جذبی انرژی جذب می شود و در طیف نشری انرژی بصورت نو و طول موج مشخص آزاد می شود از طرفی در طیف خطی میان رنگ ها مرز مشخصی وجود دارد مانند : طیف نشری خطی عناصر . اما در طیف پیوسته میان نوارهای تک رنگ مرز مشخصی وجود ندارد مانند طیف نور خورشید و یا رنگین کمان .
Øنکته ی مهم:اولین باررابرت بونزن«شیمیدان معروف آلمانی»دستگاه طیف بین رااختراع کرد.بونزن دراین دستگاه مقداری

نمک ترکیب مس داردرشعله ی آن به کاربردومشاهده کردرنگ آبی شعله سبزمی شود.باعبوردادن این رنگ سبزازیک منشوردردستگاه طیف بین الگویی به دست آمدکه بونزن آن راطیف خطی نامیدوبه علت نشری بودن به طورکلّی طیف نشری خطی عناصرنام گرفت.

Øتذکر:طیف نشری خطی عناصر منحصر به فرد است و مانند اثر انگشت برای هر عنصر مشخص و معین است .

 

Øنکته : تجزیه ی نور سفید توسط منشور بوسیله ی نیوتون انجام گرفت .
Øکشف دستگاه طیف بین : رابرت بونزن که چراغ بونزن نیز از اختراعات وی می باشد محلول یک ترکیب شیمیایی مانند کات کبود را به شعله ی  چراغ بونزن افزود و رنگ آبی شعله  به رنگ سبز تبدیل شد در نتیجه این رنگ سبز را از منشوری عبور داد و طیف های حاصل  از منشور را بر روی فیلم عکاسی ظاهر کرد به این ترتیب طیف نشری خطی عنصر مس به دست آمد و این مجموعه به نام دستگاه طیف بین مشهور شد .
Øنکات مهم :ازکارهای مهم بونزن می توان به اختراع چراغ بونزن اشاره کرد.همچنین باروش طیف بینی بونزن وهمکارانش عناصرروبیدیم(Rb)وسزیم(Cs)کشف شدند.درحین بررسی سنگ معدن لیتیم(Li)بونزن وهمکارانش دریافتندکه خطهای سرخ وآبیدرطیف لیتیم وجوددارد.باتوجه به بررسی های بعدی مشخص شدکه رنگ آبی مربوط به سزیم ورنگ سرخ مربوطبه روبیدیم است.

 

Øآزمون شعله:

هدف ازآزمون شعله تعیین رنگی است که محلول یک ترکیب فلزداربه شکل می دهد.بنابراین برای شناسایی کاتیون های مجهول می توان ازآزمون شعله استفاده کرد

 

Øطیف نشری خطی هیدروژن :
Øهنگامی که دریک لوله ی تخلیه ی الکتریکی که حاوی گازهیدروژن می باشدودرفشارکم قرارگرفته است،ولتاژزیادی به کار ببریم،دراثرتخلیه الکتریکی گازموجوددرلوله بارنگ صورتی روشن می درخشد.باعبوراین نورازیک منشورطیف نشری خطی هیدروژن به وجودمی آیدکه بررسی این طیف تأثیربسیارمهمی درکاملترشدن ساختاراتم داشته است.
Øنکته1 : اولین با آنگسترم«فیزیکدان سوئدی» توانست 4 خط طیف نشری هیدروژن را به دست آورد. 9سال بعدنیزتوانست  طول موج آنها را به صورت  دقیق اندازه گیری کند.
Øنکته2:به هنگام تخلیه الکتریکی،مولکول های دواتمی هیدروژن دراثرانرژی زیادبه اتم های هیدروژن که انرژی جنبشی بیشتری دارد،می شکند.

 

بنفش< آبی < سبز < نارنجی → طول موج

بنفش > آبی > سبز > نارنجی → انرژی

بنفش > آبی > سبز > نارنجی → میزان انحراف

 

 

Øاصول مدل اتمی بور:
Øچون رادرفورد نتوانست طیف نشری خطی هیدروژن را توضیح دهد در سال 1913 نیلزبور« فیزیکدان دانمارکی»وجود ارتباطی معنادارمیان طیف نشری خطی هیدروژن وساختاراتم ،آن رابراساس فرض های زیر ارائه کرد:
Ø1: تک الکترون اتم هیدروژن در یک مسیر دایره ای شکل به نام مدار به دور هسته گردش می کند به این علّت به مدل بور مدل سیاره ای می گویند .

2: انرژی الکترون ها با فاصله ی آنها از هسته رابطه ی مستقیم دارد به عبارت دیگر با دورشدن الکترون از هسته انرژی آن افزایش و پایداری الکترون کاهش می یابد

 

: تک الکترون مجاز است در فاصله های معین و ثابتی پیرامون هسته گردش کند  و مقادیری انرژی معینی را می پذیرد یا از دست می دهد به  هر یک از این مقادیر انرژی مشخص الکتون تراز انرژی می گویند نعداد این تراز ها در مدل بور 7 در نظر گرفته شده است .  

    

Ø4:الکترون هیدروژن معمولاًدرپایین ترین تراز انرژی یانزدیکترین تراز به هستهn=1قراردارد،به طوری که این ترازراحالت پایه می گویند.اگراین الکترون مقدارمعینی انرژی کسب کندازحالت پایه به حالت برانگیخته که انرژی بیشتری داردانتقال می یاب.الکترون هادرحالت برانگیخته ناپایداراست.لذاهنگام بازگشت به حالت پایه انرژیجذب شده ی خودرابه صورت نورپس می دهد.
 
 
نکات مهم:
 
 
Ø1-مدل اتمی بورفقط برای هیدروژن وسیستم های تک الکترونی درست می باشد.
Ø2-به انرژی که به صورت یک بسته ی انرژی مبادله می شود،انرژی کوانتومی یاپیمانه ای می گویند.
Ø3-هریک ازترازهای انرژی به صورت کوانتومی یاکوانتیده می باشند،یعنی هرکدام انرژی مشخصی راشامل می شوند.
Ø4-درحالت کلی کمیت هارامی توان در2دسته ی پیوسته وگسسته تقسیم بندی کرد:
Øکمیت پیوسته: این نوع کمیت دارای مقادیرمشخص نیست.
 
 
 
Ø: بور به هر یک از تراز های انرژی عدد خاصی نسبت داد و آن را به نام کوانتومی اصلی نام گذاری کرد بطوری که (n=1) پایدارترین تراز انرژی مجاز برای الکترون می باشد .
Ø6: اگر الکترون مقادیر انرژی بیشتری را جذب کند و به تراز انرژی فرضی n=∞منتقل می شود لذا از جاذبه ی هسته خارج می شود.به این ترتیب اتم الکترون خودراازدست می دهدوفرایندیونش اتفاق می افتد.
Ø7: کوانتومی بودن خواص از جمله ویژگی های دنیای مولکول ها ، اتم ها ، ذره های زیر اتمی می باشد .
Ø8:هر فوتون یک بسته ی انرژی است و مقادر آن به طول موج نور بستگی دارد کوانتون نامی است که به بسته های انرژی گفته می شود .
Ø9: نورهای رنگی مختلف در لامپ های قاضی حاصل انتقال الکترون در ترازهای انرژی است برای مثال نور حاصل از گاز نئون که در تابلوهای تبلیغاتی استفاده می شود به رنگ نارنجی مایل به سرخ ارائه می شود.
Øتوجیه طیف نشری خطی هیدروژن توسط نیلزبور :
Øبور با کوانتیده در نظر گرفتن تراز های انرژی وهمچنین کوانتومی در نظر گرفتن مبادله ی انرژی هنگام جابچایی الکترون میان ترازهای انرژی توانست طیف نشری خطی هیدروژن را توضیح دهد.
 
Øکمیت گسسته: این نوع کمیت«کوانتومی،کوانتیده،پیمانه ای،تکه تکه،پله پله»دارای مقادیرمشخص ومعینی است.

              

Øنکته مهم :
Ø1: احتمال وجود سایر انتقال ها وجود دارد امّا چون در ناحیه مرئی قرار نمی گیرند ما رنگ آنها را متوجه نمی شویم و فقط انتقال های مربوط به n=1 را مشاهده می کنیم .
Ø2: اگر الکترون با کسب انرژی به تراز بی نهایت انتقال یابد از جاذبه ی هسته خارج می شود و فرایند یونش اتفاق می افتد و اتم مورد نظر به کاتیون تبدیل می شود .
Øامتیازات مدل بور :
Ø1: سطوح انرژی دراطراف هسته ی اتم هاراکوانتومی درنظرگرفت.
Ø2: طیف نشری خطی هیدروژن را به درستی توضیح داد .
Ø3: ارائه ی عدد کوانتومی اصلی یا nبرای هر تراز انرژی.
Ø4:     توانست تعدادکلّ الکترون هادرهرترازیا گنجایش هرترازازلحاظ الکترونی مشخص کند.

5:فرایند یونش رابه درستی توضیح داد.

 

Øایراد های مدل بور:
Ø1: نتوانست طیف نشری خطی عناصر دیگر را توضیح دهد .
Ø2: برای حرکت الکترون ها مدار دایره ای در نظر گرفته بود در حالی که امروزه می دانیم مسیر مشخصی برای هر یک از الکترون وجود دارد .
Ø3: برای هر سطح انرژی از واژه ی تراز انرژی استفاده کرده است در صورتی که امروزه از واژه کامل تر لایه های الکترونی استفاده می شود .

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 15:46  توسط پويا |